EDICTO ETA IRAGARKIEN TAULA

 1. Hasierako onarpena ematea Lapuebla de Labarcako UE-17, UE-18 eta UE-20 egikaritze unitateen mugaketa aldatzeari. Iragarkia ALHAO
 2. 2018ko aurrekontu orokorraren hasierako onarpena. Iragarkia ALHAO
 3. Behin behineko onarpena ematea jabari publikoko ondasunen erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren aldaketari. Iragarkia ALHAO
 4. Poligonoko 65 lurzatian dagoen hiri higiezin bat desafektatzea. Iragarkia ALHAO
 5. Zerbitzu kontratua formalizatzea, udalerriko hiri antolamendurako plan orokorra (HAPO) eta ingurumen ebaluazio estrategikoa (IEE) idazteko. Iragarkia ALHAO
 6. Jendaurrean jartzea ibilgailuak espaloien gainetik sartzeko eta aparkalekua gordetzeko (pasabidea) ordaindu beharreko tasaren 2018ko zerga errolda. Iragarkia ALHAO
 7. Trakzio mekanikoko ibilgailuen zergaren 2018ko erroldak jendaurrean jartzea eta ordaintzeko epea hastea. Iragarkia ALHAO
 8. Behin betiko onartzea 2018ko aurrekontu orokorra. Iragarkia ALHAO
 9. Jarduera sailkatuaren baimen eskaera. Iragarkia ALHAO
 10. Behin betiko onestea jabari publikoa okupatzearen tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren aldaketa. Iragarkia ALHAO
 11. Hasierako onarpena ematea UE-17, UE-18 eta UE-20 egikaritze unitateen mugaketa aldatzeari. Iragarkia ALHAO
 12. Peoi bateko hautapen-prozesuaren oinarri arautzaileak. Ediktu Iragarkia
 13. Hasierako onarpena ematea 2018ko aurrekontuko langileen zerrendaren aldaketari. Iragarkia ALHAO
 14. Ondare ondasuna doan lagatzea. Iragarkia ALHAO
 15. Jendaurrean jartzea zabor bilketako zerbitzu publikoa emateagatik ordaindu beharreko tasaren 2018ko lehen seihilekoaren errolda, eta kobrantza epea irekitzea. Iragarkia ALHAO
 16. Bake epailea eta haren ordezkoa hautatzea. Iragarkia ALHAO
 17. Udalaren orubea besterentzeko prozedura irekia. Iragarkia ALHAO
 18. Udalerriko hiriburuaren izena dela-eta egindako hutsak zuzentzea. Iragarkia ALHAO
 19. Kontsulta publikoa etxeko laguntza-zerbitzuaren araudia eta aipaturiko zerbitzuaren prezio publikoko ordenantza erregulatzailea. IragarkiaAraudiaOrdenantza fiskala
 20. Sorosleak kontratatzeko iragarkia. Oinarriak ikusi
 21. Hasierako onespena ematea etxez etxeko laguntza zerbitzuaren prezio publikoak ezarri eta arautzen dituen udal ordenantzari. Iragarkia ALHAO
 22. Hasierako onespena ematea etxez etxeko laguntza zerbitzuaren udal arautegiari. Iragarkia ALHAO
 23. Behin betiko onespena ematea 2018ko aurrekontuko lanpostu zerrendaren aldaketari. Iragarkia ALHAO
 24. 2017-2018 ikasturtean euskara ikasteko udalaren laguntza deialdiaren laburpena. Iragarkia ALHAO
 25. Udalaren orubea besterentzeko prozedura irekia. Iragarkia ALHAO
 26. Hasierako onespena ematea zerbitzu publikoak emateko eta administrazio jarduerak egiteko tasak arautzen dituen zerga ordenantza aldatzeari. Igerilekuen tarifa. Iragarkia ALHAO
 27. Aldatzea 2017-2019ko dirulaguntzen plan estrategikoa. Iragarkia ALHAO
 28. Hasierako onespena ematea 2/2018 kreditu aldaketaren espedienteari. Iragarkia ALHAO
 29. Euskara ikasteko udal laguntzak eskatzeko epea luzatzea. Iragarkia ALHAO
 30. Alkatearen eginkizunak eskuordetzea. Iragarkia ALHAO
 31. Lapuebla de Labarca-ko bide konponketarako emandako laguntzak. Ikusi Iragarkia
 32. 2018ko enpleguko programa sustapenean markatutako kontratazio-oinarriak.  Deskargatu
 33. Jendaurrean jartzea zabor bilketaren zerbitzu publikoa emateagatik ordaindu beharreko tasaren 2018ko bigarren seihilekoaren errolda, eta kobrantza epea irekitzea. Iragarkia ALHAO
 34. “San Bartolomé” izeneko VI-10.007 ehiza esparrua berritzea. Iragarkia ALHAO
 35. Jendaurrean jartzea JEZaren 2018ko errolda. Irargarkia ALHAO
 36. Enplegu publikoaren 2018ko eskaintza. Iragarkia ALHAO
 37. 2017-2018 ikasturtean euskara ikasteko udalaren bigarren laguntza deialdiaren laburpena. Iragarkia ALHAO
 38. Aldatzea zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik kobratu beharreko tasak arautzen dituen zerga ordenantza, igerileku tarifa. Behin betiko onespena. Iragarkia ALHAO
 39. 2018ko udal aurrekontuko 2/2018 kredituak aldatzeko espedientea. Behin betiko onarpena. Iragarkia ALHAO
 40. Behin betiko onespena ematea etxez etxeko laguntza zerbitzuaren prezio publikoak ezarri eta arautzen dituen udal ordenantzari. Iragarkia ALHAO
 41. Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzeko udal araudiaren behin betiko onespena. Iragarkia ALHAO
 42. Jendaurrean jartzea landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga ordaindu behar dutenen 2018ko erroldak. Iragarkia ALHAO
 43. Hasierako onespena ematea 3/2018 kreditu aldaketaren espedienteari. Iragarkia ALHAO
 44. Hasierako onespena ematea 4/2018 kreditu aldaketaren espedienteari. Iragarkia ALHAO
 45. Landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga erroldak kobratzea. 2018ko ekitaldia. Iragarkia ALHAO
 46. Hasierako onespena ematea 6/2018 kreditu aldaketaren espedienteari. Iragarkia ALHAO
 47. Hasierako onespena ematea Lapuebla de Labarcako arau subsidiarioen aldaketa puntualari, 2-414 partzelaren zati bat substratu hauskorraren gaineko erabilera mugatuko nekazaritza zona (Z7) moduan sailkatzeko. Iragarkia ALHAO
 48. Behin-behineko erabilera baimena ematea Lapuebla de Labarcako 2 poligonoko 949B lurzatian nekazaritzako nabea eraikitzeko. Iragarkia ALHAO
 49. 2018ko udal aurrekontuko 3, 4 eta 6/2018 kredituak aldatzeko espedientea. Behin betiko onespena. Iragarkia ALHAO
 50. Balizko interesdunak 604/2018-B administrazioarekiko auzi errekurtso arruntean agertzeko epatzea. Iragarkia ALHAO
 51. Kobratzeko moduan jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zergaren zergadunen errolda. 2018ko ekitaldia. Iragarkia ALHAO
 52. Aprobación inicial del presupuesto general del 2019. Iragarkia ALHAO
 53. Jendaurrean jartzea merkataritza sozietate bat eratzeko memoria, Arabako Errioxako Ur Partzuergoari atxikita dauden udal eta erakunde publikoen ur horniketa eta saneamendurako zerbitzu publikoa emateko. Iragarkia ALHAO
 1. Jendaurrean jartzea zabor bilketako zerbitzu publikoa ematearen tasaren 2019ko lehen seihilekoaren errolda, eta kobrantza epea irekitzea. Iragarkia ALHAO
 2. Lanaldi partzialean arituko den garbitzaile plaza bat hornitzeko prozesuaren oinarriak onartzea. Iragarkia ALHAO
 3. Jendaurrean jartzea ibilgailuak espaloien gainetik sartzeko eta aparkalekua gordetzeko (pasabidea) ordaindu beharreko tasaren 2019ko zerga errolda. Iragarkia ALHAO
 4. Behin betiko onestea 2019ko aurrekontu orokorra. Iragarkia ALHAO
 5. Behin-behineko erabilera baimena ematea Lapuebla de Labarcako 2 poligonoko 1175b lurzatian estalpea eraikitzeko. Iragarkia ALHAO
 6. Hasierako onespena ematea eraikuntzako udal ordenantzari. Iragarkia ALHAO
 7. Derogación de la ordenanza municipal reguladora de Vivienda Tasada Municipal (VTM). Iragarkia ALHAO
 8. Aprobación inicial del expediente 2/2019 de modificación de créditos y del anexo de inversiones del presupuesto municipal para 2019. Iragarkia ALHAO
 9.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen zergaren 2019ko erroldak jendaurrean jartzea eta ordaintzeko epea hastea. Iragarkia ALHAO
 10. Jendaurrean jartzea 2018ko ekitaldiko kontu orokorra. Iragarkia ALHAO
 11. Udalbatzak, 2019ko apirilaren 1eko bilkura berezian, erabaki zuen hasierako onespena ematea 3/2019 kreditu aldaketaren espedienteari, kreditu osagarriarenari. Aldaketa hori gastu orokorretarako diruzaintzako gerakin positiboaren kontura finantzatuta dago. Iragarkia ALHAO
 12. Behin betiko onestea 2/2019 kredituak aldatzeko espedientea. Iragarkia ALHAO
 13. Behin betiko onespena ematea eraikuntzako udal ordenantzari. Iragarkia ALHAO
 14. Jendaurrean jartzea landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga ordaindu behar dutenen 2019ko erroldak. Iragarkia ALHAO

Lapuebla de Labarca Udaleko eta beste Administrazio Publikoko edikto eta iragarkien taula legez edo erregelamenduz hala xedatuta argitaratu behar direlako.

Datu Pertsonalak Babesteko Legeari jarraituz, Iragarki-taulan argitaratu datu pertsonalak ezingo dira kopiatu ez osotasunean ez zati batean, ezta datuak berreskuratzeko inolako sistema erabilita bidali edo erregistratu eragineko pertsonen baimenik gabe.